Όροι χρήσης


ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας www.tsamparouxalaki.gr από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας.  Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της σελίδας www.tsamparouxalaki.gr , ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.
 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το ηλεκτρονικό κατάστημα TsampaRouxalaki δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει και να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά τις αγορές τους μέσα σε ένα ασφαλές και εχέμυθο περιβάλλον.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα.

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.tsamparouxalaki.gr καθώς και των σελιδών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( Facebook , Instagram, TikTok κλπ. ) συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της επιχείρησης tsamparouxalaki και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Όλες οι φωτογραφίες και τα γραφικά που αναρτώνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα tsamparouxalaki.gr καθώς και στην σελίδα του Facebook Tsamparouxalaki ( https://www.facebook.com/tsamparouxalaki/ ), υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα και διατηρούμε κάθε νόμιμο δικαίωμα για την χρήση τους. Απαγορεύεται η αποθήκευση, αντιγραφή και αναδημοσίευση των φωτογραφιών μας, χωρίς την γραπτή άδειά μας.»


3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγει ο δικτυακός τόπος tsamparouxalaki.gr , κατά τη διάρκεια επίσκεψης των σελίδων του. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών από το tsamparouxalaki.gr προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το tsamparouxalaki.gr  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του tsamparouxalaki.gr  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων
Το tsamparouxalaki.gr  συλλέγει προσωπικά δεδομένα ( πχ. Όνομα , Τηλέφωνο, Διεύθυνση, E-mail κλπ) όταν ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του.
Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγονται από το tsamparouxalaki.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την διαδικασία ολοκλήρωσης και αποστολής της παραγγελίας και για ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες της εν λόγω εταιρείας.


Δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων

Το tsamparouxalaki.gr  δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του σε κανένα τρίτο φορέα. Το tsamparouxalaki.gr  μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

α)Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων. β) Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το tsamparouxalaki.gr  καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το tsamparouxalaki.gr  έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του tsamparouxalaki.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το tsamparouxalaki.gr. γ) Επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

 

4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003). Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η εταιρεία TsampaRouxalaki, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

5. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Ο επισκέπτης / χρήστης της σελίδας www.tsamparouxalaki.gr έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο. Για να γίνει αυτό βέβαια θα πρέπει να τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πολιτική Επιστροφών της εταιρείας μας. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση το προϊόν θα σας επιστρέφεται ξανά με δική σας χρέωση. Όταν παραλάβουμε το προϊόν και εγκριθεί η επιστροφή σας μπορούμε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων. Το ποσό που οφείλουμε να σας επιστρέψουμε είναι ίσο με το ποσό που δώσατε κατά την αγορά του προϊόντος , αφαιρώντας τα έξοδα επιστροφής που είναι 4,99€ και είναι ανεξάρτητο από οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια (π.χ.δωρεάν μεταφορικά κατά την αποστολή). Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο με κατάθεση σε τραπεζικό σας λογαριασμό σε μία από τις παρακάτω τράπεζες : Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα και εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν.


6. ΔΙΑΦΟΡΑ
Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η εταιρεία TsampaRouxalaki δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με εκπρόσωπο του tsamparouxalaki.gr στο τηλέφωνο 289 150 0101. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.

Σε περίπτωση μη παραλαβής ή άρνηση παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων, με για οποιονδήποτε λόγο υπαιτιότητα του επισκέπτη/χρήστη , το tsamparouxalaki διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον επισκέπτη/χρήστη το ποσό των 10€ που αντιστοιχεί στα έξοδα αποστολής και επιστροφής των προϊόντων.


7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το tsamparouxalaki.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

 

Στοιχεία επιχείρησης :

ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΑΦΜ 045745910 - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 212 - ΜΙΝΩΑ 70300 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Το καλάθι είναι άδειο.

To tsamparouxalaki.gr χρησιμοποιεί Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να έχεις προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης.

To tsamparouxalaki.gr χρησιμοποιεί Cookies!
Powered by NETMECHANICS